Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

Status pod względem zgodności

W Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative, (http://checkers.eiii.eu/), z którego wynika, że strona internetowa www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com spełnia wymagania w 100 %.

W związku z tym strona internetowa www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com jest zgodna z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r., Dz.U. 2019 poz. 848).

Data ostatniego testu: 2020-09-22

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-22

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-01
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-09-22

Skróry klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępność architektoniczna

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu mieści się na parterze w budynku znajdującym się przy ul.Kościuszki 21 w Goniądzu.
Budynek posiada utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo -  schody prowadzące do głównego wejścia.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz.243) osoby uprawnione mogą bezpłatnie korzystać z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza co najmniej na trzy dni robocze przed zdarzeniem z wyłączeniem sytuacji nagłych.
Chęć skorzystania z usługi należy zgłosić:
- w formie pisemnej pod adresem: Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul.Kościuszki 21, 19-110 Goniądz
- w formie elektronicznej pod adresem e-mail: zuk@goniadz.pl
- faksem pod numerem: 85 738 08 46
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721 Nr 171, poz. 1016), która zgłosi chęć skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu. Mail do osoby odpowiedzialnej: zuk@goniadz.pl. Kontaktować można się także, dzwoniąc pod numer telefonu 85 738 08 46. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny