Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

OGŁOSZENIE o naborze na wolne stanowisko pracy na zastępstwo Specjalisty do spraw kadrowych, zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami.

Utworzono dnia 23.04.2020

OGŁOSZENIE

o naborze na wolne stanowisko pracy na zastępstwo Specjalisty do spraw kadrowych, zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami.

 

 1. Nazwa i adres jednostki

       Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

 1. Stanowisko pracy

Specjalista do spraw kadrowych, zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami

 1. Wymagania niezbędne
 1. Wykształcenie średnie/wyższe
 2. Minimum 2-letni staż pracy
 3. Obywatelstwo polskie
 4. Stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku
 5. Niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ściągane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
 6. Nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista
 7. Znajomość przepisów prawa z zakresu Kodeksu Pracy, Zamówień publicznych i spraw z zakresu gospodarki nieruchomościami
 8. Znajomość technik pracy biurowej, w tym umiejętność biegłego pisania oraz posługiwania się sprzętem komputerowym i biurowym
 1. Wymagania dodatkowe
 1. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz praca w zespole
 2. Dyspozycyjność
 3. Sumienność, odpowiedzialność
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku
 1. Bieżące prowadzenie dokumentacji w sprawach pracowniczych
 2. Prowadzenie rekrutacji na wolne stanowiska pracy
 3. Planowanie i organizacja szkoleń
 4. Wykonywanie/opracowywanie/przygotowanie niezbędnych sprawozdań i raportów
 5. Prowadzenie spraw  z zakresu funduszu świadczeń socjalnych.
 6. Planowanie i realizacja zamówień publicznych /przygotowywanie oraz przeprowadzanie postępowań
 7. Zarządzanie nieruchomościami będącymi w dysponowaniu Zakładu /prowadzenie stosownych ewidencji, wykonywanie sprawozdań i raportów/
 8. Obsługa dedykowanych modułów  informatycznych Zakładu
 1. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą
 1. Podstawa zatrudnienia – umowa na zastępstwo
 2. Wymiar czasu pracy – w pełnym wymiarze godzin/40 godzin tygodniowo/
 3. Czas pracy zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy w Zakładzie 

 

 1.  Wymagane dokumenty
 1. List motywacyjny;
 2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych
 7. Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych
 8. Oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku
 9. Inne dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu nie przekroczył 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21, pokój księgowość z dopiskiem : dotyczy naboru na wolne stanowisko pracy na zastępstwo Specjalisty ds. kadrowych, zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami  w terminie do  dnia 04.05.2020r. w  godzinach  pracy  Zakładu Usług komunalnych w Goniądzu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Informacja o wyniku poszczególnych etapów naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Kościuszki 21.

 

 

Klauzula informacyjna:

1) Administratorem danych jest Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21,                   

 tel. 85 738 08 46, email: zuk@goniadz.pl

2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail –  iod.um@goniadz.pl tel. 85 738 08 46

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadrowych zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Odbiorcami danych osobowych są SP ZOZ w Mońkach (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich kandydata)

5) Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego

 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko specjalisty ds. kadrowych, zamówień publicznych i gospodarki nieruchomościami. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 9

W poprzednim tygodniu: 78

W tym miesiącu: 129

W poprzednim miesiącu: 287

Wszystkich: 16270