Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie Ofertowe na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2019/2020

Utworzono dnia 26.07.2019

 

  Goniądz, dnia 26 lipca 2019r.

 

Znak sprawy: 23/MG/2019

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz NIP 5461377426, Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21 reprezentowany przez P.o. Dyrektora – mgr Monika Gołębiewska

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na terenie Gminy Goniądz w roku szkolnym 2019/2020, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz.U. z 2018r. poz.1986), wyłączonej ze stosowania przepisów w/w ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu, który znajduje się przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 18 (szkoła podstawowa) i przy ulicy Różanej 2 (przedszkole) w roku szkolnym 2019/2020 z terenu gminy Goniądz, tj. na trasach :                                                          

 

TRASA  I : Goniądz – Krzecze - Smogorówka Goniądzka - Smogorówka Dolistowska -Wroceń - Dawidowizna - Goniądz – dzienna trasa przejazdu wynosi 60 km.

 

TRASA II : Goniądz – Szafranki – Łazy - Wojtówstwo – Mierkienniki – Doły – Goniądz – dzienna trasa przejazdu wynosi 54 km.

 

 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia :

Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) , z wyłączeniem dni wolnych, ferii. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów na  wymienionych  trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

 

 1. Średnia ilość dni realizacji zamówienia w roku szkolnym wynosi 181 dni.

Dowóz musi być realizowany pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa dostosowanymi do przewozu dzieci oraz z zapewnieniem opiekunów dowozu – niezależnie od kierowców pojazdów.

 1. Inne istotne warunki przedmiotu zamówienia:
 1. Szczegółowe godziny odjazdów i powrotów zostaną ustalone z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu
 2. Zastrzega się prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół oraz tras dowozu.
 3. Zastrzega się możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki (np. sobota) w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, czy też wariantowych.

 

 1. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Od dnia 1 września 2019r. do zakończenia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2019/2020 (w miesiącu czerwcu 2020r.).

 

 1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. Kryterium oceny ofert będzie:
 • cena = 90%
 • czas w jakim wykonawca w razie awarii pojazdu dowożącego uczniów zobowiązuje się zapewnić drugi środek transportu (czas nie dłuższy niż 45 minut od wystąpienia awarii) = 10%
 1. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
 1. Wymagania odnośnie oferty:
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy
 2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, zawierającym stawkę za 1km /zł  (brutto, netto oraz podatek  VAT) oraz załączniki:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 1 do formularza ofertowego;

b) wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2 do formularza ofertowego.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu przy ulicy Kościuszki 21, pokój księgowość z dopiskiem „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2019/2020.”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 09.08.2019r. o godz. 10.00
 3. Oferty, które wpłyną po w/wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.
 4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

Monika Gołębiewska, tel. 857380846, e-mail monika.golebiewska@zuk.goniadz.pl

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.08.2019r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, w pokoju księgowość.
 1. Opis sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert.
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
 2. Zamawiający poprawi w treści oferty:
 1. oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
 2. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej zamawiającego.
 1. Inne postanowienia.
 1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie niniejszego postępowania.
 1. Uwagi

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

a) licencję na wykonanie transportu drogowego,

b) wykaz kierowców i dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe kierowców oraz wykaz opiekunów, którzy będą świadczyć usługi w imieniu przewoźnika,

c) ubezpieczenia OC,

d) dowody rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

 

P.O. Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych

                                                                                                                                                                                                               Monika Gołębiewska

                                                                                                                                                                                                                                          podpis zamawiającego

                                                                                                                            

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Wzór UMOWY

Utworzono dnia 26.07.2019, 14:09

Załącznik Nr 2 do formularza ofertowego

Utworzono dnia 26.07.2019, 14:07

Załącznik Nr 1 do formularza ofertowego

Utworzono dnia 26.07.2019, 14:06

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Utworzono dnia 26.07.2019, 14:05

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 64

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 380

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 15849