Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O instytucji

Załącznik Do uchwały Nr XVI/94/07 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 grudnia 2007r.

 

STATUT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ 0 NAZWIE

„ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W GONIĄDZU".

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Zakład Usług Komunalnych - zwany dalej Jednostką lub w skrócie „ZUK" jest gminną jednostką budżetową utworzoną w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego o nazwie Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu. Zadaniem Jednostki jest zarządzanie i administrowanie zasobem mieszkań komunalnych oraz zaspokajaniem potrzeb publicznych w zakresie usług komunalnych: zaopatrzenia w wodę, odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych, administrowanie targowiskiem, wywozem oraz wysypiskiem nieczystości stałych, dowożeniem dzieci oraz wszelką inną działalnością komunalną zaspokajającą zbiorowe potrzeby wspólnoty samorządowej. Jednostka wykonuje także inne zadania powierzone przez organy gminy.

§ 2. ZUK w Goniądzu działa w formie jednostki budżetowej w ramach budżetu gminy.

§ 3. Bezpośredni nadzór nad działalnością Zakładem Usług Komunalnych w Goniądzu, a także bieżącą kontrolą pod względem celowości, legalności, gospodarności sprawuje Burmistrz.

§ 4. Siedzibą Jednostki jest miasto Goniądz, ul. Kościuszki 21.

ROZDZIAŁ II

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

§ 5.1. Do zadań Jednostki należy zarządzanie i administrowanie składnikami trwałego majątku gminy, w szczególności w postaci:

 • oczyszczalni ścieków i hydroforni,
 • dróg i ulic gminnych powierzonych do utrzymania, przystanków komunikacji publicznej,
 • budynków mieszkalnych,
 • środków transportowych,
 • targowisk oraz innych obiektów użyteczności publicznej,
 • urządzeń i sieci zaopatrzenia w wodę, urządzeń kanalizacyjnych,
 • parków i terenów zielonych.

2. ​​Przekazanie Jednostce majątku gminy w zarząd i administrowanie następuje na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych.

3. Jednostka realizuje zadania w zakresie świadczenia usług komunalnych a w szczególności:

 • zaopatrzenia w wodę,
 • usuwania nieczystości i ich utylizacji,
 • utrzymania porządku, ładu, czystości,
 • sprzątania, odśnieżania ulic i dróg gminnych,
 • administrowania lokalami i budynkami mieszkalnymi,
 • realizacji bieżących napraw i remontów,
 • dowożenia dzieci do szkół,
 • wykonywania innych zadań powierzonych przez organy gminy.

​​ROZDZIAŁ III

GOSPODARKA FINANSOWA

§ 6. Gminna jednostka budżetowa prowadzi działalność na podstawie planu finansowego dochodów i wydatków na rok budżetowy.

§ 7. Dyrektor jednostki zaciąga zobowiązania finansowe do wysokości kwot określonych w planie finansowym.

§ 8. Jednostka prowadzi obsługę finansowo- księgową oraz posiada odrębny rachunek bankowy.

§ 9. Otrzymane dochody z tytułu prowadzonych zadań odprowadzane na rachunek bankowy Gminy Goniądz

§ 10. Jednostka prowadzi rachunkowość zgodnie z ustalonym planem kont oraz sporządza sprawozdania finansowe na podstawie przepisów o rachunkowości.

ROZDZIAŁ IV

ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA I KADRY

§ 11.1. Jednostką kieruje Dyrektor. Dyrektor jest osobą odpowiedzialną za powierzone mienie gminne, działa jednoosobowo i wobec zatrudnionych przez siebie pracowników pełni rolę kierownika w rozumieniu prawa pracy.

​2. Do praw i obowiązków Dyrektora Jednostki i jej pracowników oraz ich statusu prawnego oraz zasad wynagradzania mają zastosowanie odpowiednie przepisy o pracownikach samorządowych, a w zakresie nieuregulowanym tymi przepisami – przepisy Kodeksu Pracy i przepisy szczególne w tym zarządzenia wewnętrzne.

3. Regulamin Organizacyjny Jednostki przygotowuje Dyrektor i przedstawia Burmistrzowi do zatwierdzenia. Wykonywanie zadań Dyrektor może zlecić osobom nie będącym pracownikami Jednostki w rozumieniu przepisów prawa po uprzednim uzgodnieniu z Burmistrzem. Szczegółowe warunki wynagradzania Dyrektora oraz zakres jego czynności określa Burmistrz.

4. W ramach udzielonego pełnomocnictwa Dyrektor Jednostki składa oświadczenia woli w zakresie zarządu powierzonym mieniem.

5. W zakresie bieżącej działalności Jednostki jej Dyrektor podlega Burmistrzowi pełniącemu funkcje zwierzchnika służbowego.

6. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Rady Miejskiej, a w szczególności tych, których przedmiotem obrad jest działalność Jednostki.​

§ 12. Zmiana statutu Jednostki wymaga stosownej uchwaly Rady Miejskiej.

§ 13 Jednostka używa pieczęci podłużnej z napisem: nazwa zakładu - „Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu" ( może używać skrótu „ZUK w Goniądzu"), oraz dane tele- adresowe Jednostki.

 

 

 

 

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny