Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Wybrano najkorzystniejszą ofertę z pośród 3, które wpłynęły do ZUK Goniądz.

Wybrano ofertę KanRo Ltd Sp. z o.o.

Koszt zakupu kamery i korków do kanalizacji według zapytania ofertowego: 23 601,24 zł. brutto

 


Goniądz 13.01.2016r.

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

85 738 00 43/ 85 738 03 07

e-mail: um@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Polegające na dostarczeniu jednej nowej kamery inspekcyjnej do monitoringu rur wprowadzaną do kanału ręcznie dostosowanej do pracy w kanałach o średnicy 80-300 mm, oraz po dwa z każdej średnicy pneumatycznych korków do zatykania rur kanalizacji o średnicy 100, 150, 200, 250 i 300 mm

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38

NIP: 546 137 74 26, Regon: 450669789

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej kamery inspekcyjnej do monitoringu rur wprowadzaną do kanału ręcznie.

Specyfikacja niezbędnych elementów wyposażenia KAMERA:

Wizja:

Liczba wejść wideo – minimum 1, wyjście wideo -minimum 1 x RCA, rozdzielczość- minimum 320 x 240, Prędkość nagrywania- minimum 30 kl/sek, rozmiar monitora- minimum LCD 7”, rozdzielczość monitora LCD minimum 320 linii TV, przewód wizyjny- minimum 60m

Kompresja obrazu- MPEG-4

Tryb pracy- podgląd, nagrywanie, odtwarzanie

Język menu- język polski (preferowany), lub angielski

Obsługa urządzenia- panel sterowania, pilot IR

 Rejestracja - pamięć zewnętrzna Pen Drive, dysk twardy poprzez port USB, karta SD

Nagrywanie- tryby zapisu manualny

Kamera- kolorowa, wodoodporna, wyposażona w samo poziomowanie, oświetlacz kamery minimum  12 x białe diody LED, kąt widzenia kamery  minimum 600(w poziomie i w pionie), stabilizator obrazu,

Pomiar długości wysuniętego przewodu, z dokładnością do 0.1 m

Zakres średnic monitorowanych rur-  80-300 mm

Parametry techniczne:

Czas pracy baterii- minimum  2.5 - 4 godzin

Zasilanie- Akumulator wbudowany

Rodzaje zasilania- Akumulator, zasilacz

Specyfikacja niezbędnych elementów wyposażenia KORKI PNEUMATYCZNE DO KANALIZACJI:

Budowa: wysokoodpornego wielowarstwowego materiału kauczukowego, wzmocnionego np. kordem stalowym lub kevlarowym.

Możliwość zastosowania korków w zakresie temperatur minimum od -55°C do +85°C.

Korki powinny mieć możliwość napełniania z butli sprężonego powietrza 200 lub 300 bar, ze stacjonarnej sieci sprężonego powietrza, przy użyciu urządzeń do napełniania opon, kompresora budowlanego lub pompki powietrznej (ręcznej lub nożnej).

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.08.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może stworzyć ofertę na dowolnym formularzu

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 22.01.2016, do godziny 10: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  25.01.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 25.01.2016 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK i Urzędzie Miejskim w Goniądzu, oraz na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 25.01.2016r na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie również powiadomiony telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl

 

 


Wpłynęła tylko jedna oferta na poniższe zapytanie F.H.U. TOM-ROL Tomasz Hryniewicki

Koszt zakupu węgla według zapytania ofertowego za tonę wraz z dostawą: 540 zł. brutto


Goniądz 05.01.2016r.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

tel. 85 738 08 46, fax. 85 738 08 46

e-mail: zuk@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

(dotyczy wykonania usługi dostawy 30 ton węgla kamiennego oraz zagwarantowanie niezmienności jego ceny)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

NIP: 719-10-02-426, Regon: 000952189

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca zapewnieniu dostawy 30 ton płukanego węgla kamiennego typu orzech, bądź kostka i zagwarantowanie niezmienności jego ceny dla tej ilości.
 1. typ węgla- orzech, bądź kostka;
 2. wartość opałowa minimum 24 tyś kJ/kg;
 3. zawartość popiołu do 8,5 %;
 4. zawartość siarki do 0.5%;

 

Spełnienie powyższych parametrów powinno być udokumentowane przez dostawcę

-Węgiel powinien być możliwy do odbioru z terenu miasta Goniądz (w treści oferty należy podać adres)

-Zapas węgla możliwy do pobrania jednego dnia powinien być nie mniejszy, niż 2 tony (Należy umożliwić dla Zakładu zaopatrywanie się w godzinach jego pracy w każdą ilości mniejszą niż 2 tony bez wcześniejszego ustalania terminu z Dostawcą)

-Dostawca po wcześniejszym poinformowaniu go (minimum na 3 dni przed) powinien udostępnić transport węgla we wskazane przez ZUK w Goniądzu miejsce wówczas, gdy jednorazowe zapotrzebowanie ZUK będzie większe niż 2 tony.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 11.01.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 08.01.2016, do godziny 15: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  11.01.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 11.01.2016 telefonicznie do oferenta najkorzystniejszej oferty, oraz umieszczona na stronie internetowej http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com w zakładce OGŁOSZENIA.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK, oraz Urzędzie Miejskim
w Goniądzu.

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 11.01.2016 telefonicznie do oferenta najkorzystniejszej oferty, oraz umieszczona na stronie internetowej http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com w zakładce OGŁOSZENIA

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.


Wybrano najkorzystniejszą ofertę z pośród tych, które wpłynęły do ZUK Goniądz.

Wybrano ofertę F.H.U. TOM-ROL Tomasz Hryniewicki

Koszt zakupu węgla według zapytania ofertowego za tonę wraz z dostawą: 540 zł. brutto


Goniądz 23.10.2015r.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

tel. 85 738 08 46, fax. 85 738 08 46

e-mail: zuk@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 5/2015

(dotyczy wykonania usługi dostawy 30 ton węgla kamiennego oraz zagwarantowanie niezmienności jego ceny)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

NIP: 719-10-02-426, Regon: 000952189

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca zapewnieniu dostawy 30 ton płukanego węgla kamiennego typu orzech, bądź kostka i zagwarantowanie niezmienności jego ceny dla tej ilości.
 1. typ węgla- orzech, bądź kostka;
 2. wartość opałowa minimum 24 tyś kJ/kg;
 3. zawartość popiołu do 8,5 %;
 4. zawartość siarki do 0.5%;

 

Spełnienie powyższych parametrów powinno być udokumentowane przez dostawcę

-Węgiel powinien być możliwy do odbioru z terenu miasta Goniądz (w treści oferty należy podać adres)

-Zapas węgla możliwy do pobrania jednego dnia powinien być nie mniejszy, niż 2 tony (Należy umożliwić dla Zakładu zaopatrywanie się w godzinach jego pracy w każdą ilości mniejszą niż 2 tony bez wcześniejszego ustalania terminu z Dostawcą)

-Dostawca po wcześniejszym poinformowaniu go (minimum na 3 dni przed) powinien udostępnić transport węgla we wskazane przez ZUK w Goniądzu miejsce wówczas, gdy jednorazowe zapotrzebowanie ZUK będzie większe niż 2 tony.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 01.11.2015 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 28.10.2015, do godziny 10: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  28.10.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 29.10.2015 telefonicznie do oferenta najkorzystniejszej oferty, oraz umieszczona na stronie internetowej http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com w zakładce OGŁOSZENIA.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK, oraz Urzędzie Miejskim
w Goniądzu.

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 29.10.2015 telefonicznie do oferenta najkorzystniejszej oferty, oraz umieszczona na stronie internetowej http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com w zakładce OGŁOSZENIA

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.


W wyznaczonym terminie żaden z wykonawców nie dokonał wyceny i nie złożył oferty w odpowiedzi na zapytanie 4/2015 


Goniądz 28.09.2015r.

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

85 738 00 43/ 85 738 03 07

e-mail: um@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 4/2015

Polegające na dokonaniu wyceny i budowy przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości z listy udostępnionej przez ZUK w Goniądzu.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38

NIP: 546 137 74 26, Regon: 450669789

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wyceny budowy poszczególnych przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości z listy dostarczonej przez Zakład Usług Komunalnych
  w Goniądzu na terenie miasta Goniądz, wraz z ich inwentaryzacją powykonawczą.

Po złożeniu oferty cenowe będą przeanalizowane, a oferent najkorzystniejszej otrzyma możliwość wykonania usługi według ostatecznie zatwierdzonej listy nieruchomości do podłączenia.

Projekt ma być współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
w Białymstoku.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

4. Zamawiający może zrezygnować z zamówienia, bądź odsunąć jego realizację w czasie, jeśli wniosek o dofinansowanie nie zostanie pozytywnie rozpatrzony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Białymstoku.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: rozpoczęcie w bieżącym roku do 30.09.2016

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może stworzyć ofertę na dowolnym formularzu

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 09.10.2015, do godziny 15: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  12.10.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 13.10.2015 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia. Podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK i Urzędzie Miejskim w Goniądzu, oraz na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 13.10.2015r na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie również powiadomiony telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl

 


Goniądz 23.09.2015r.

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

85 738 00 43/ 85 738 03 07

e-mail: um@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 3/2015

Polegające na dostarczeniu nowej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38

NIP: 546 137 74 26, Regon: 450669789

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej myjki ciśnieniowej z podgrzewaniem wody do temperatury 155OC, zasilanej elektrycznym silnikiem chłodzonym wodą i powietrzem (~/V/Hz) 3/400/50, wydajność tłoczenia w przedziale (l/h) 300-800, ciśnienie (bar/MPa) 3-180/ 3-18

Specyfikacja niezbędnych elementów wyposażenia:

Pistolet spryskujący, z systemem redukuje siłę nacisku na spust pistoletu

Wąż wysokociśnieniowy, 10 m

Lanca spryskująca, 1050 mm

Dysza typu: Power

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2015r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może stworzyć ofertę na dowolnym formularzu

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 30.09.2015, do godziny 10: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  30.09.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 01.10.2015 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK i Urzędzie Miejskim w Goniądzu, oraz na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 01.10.2015r na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie również powiadomiony telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl

 


Wybrano najkorzystniejszą ofertę z pośród tych, które wpłynęły do ZUK Goniądz.

Wybrano ofertę Karcher Sp. z o.o.

Koszt zakupu urządzenia ciśnieniowego zaproponowano w kwocie: 10 993,74 zł. brutto za sztukę


Goniądz 02.09.2015r.

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

85 738 00 43/ 85 738 03 07

e-mail: um@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2015

Polegające na dostarczeniu w dwóch etapach (I etap: bieżący rok 5 szt. II etap: rok 2016 5 szt.) kabin toalet przenośnych.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38

NIP: 546 137 74 26, Regon: 450669789

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na sprzedaży i dostarczeniu 10 nowych kabin toalet przenośnych w dwóch etapach (I etap: bieżący rok 5 szt. II etap: rok 2016 5 szt.)

Specyfikacja niezbędnych elementów wyposażenia:

materiał – tworzywo sztuczne
kolor zewnętrzny- dowolny

dach- półprzezroczysty przepuszczający światło dzienne

wyposażona w :

zbiornik na fekalia o pojemności minimum 225L z deską sedesową
podwójny system wentylacji grawitacyjnej
pisuar z odprowadzeniem do zbiornika

dozownik na płyn dezynfekujący o pojemności minimum 1 litr
wieszak na papier toaletowy 
wieszak na ubranie
wykładzina antypoślizgowa 
zawiasy samo zamykające z trójstopniowym systemem regulacji
zamek z dwoma kluczykami pod jednakowym numerem kodu

 

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.12.2016r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent może stworzyć ofertę na dowolnym formularzu

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 11.09.2015, do godziny 10: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  14.09.2015, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 15.04.2015 na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie poinformowany telefonicznie.

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK i Urzędzie Miejskim w Goniądzu, oraz na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 21.04.2015r na stronie internetowej ZUK http://www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/ogloszenia

Podmiot, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostanie również powiadomiony telefonicznie.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl


Wybrano najkorzystniejszą ofertę z pośród tych, które wpłynęły do ZUK Goniądz.

Wybrano ofertę TOYKA POLAND Sp. z o.o.

Koszt zakupu i dostawy toalet przenośnych zaproponowano w kwocie: 2 755,20 zł. brutto za sztukę

ZAŁĄCZNIKI:

								

Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego nr: 5/2015

Utworzono dnia 23.10.2015, 08:52

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny