Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze na zastępstwo na stanowisko SPECJALISTY W DZIALE GOSPODARKI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA

OGŁOSZENIE

Dyrektora Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

o naborze na stanowisko urzędnicze:

 

SPECJALISTY W DZIALE GOSPODARKI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ
I OCHRONY ŚRODOWISKA
w ramach zastępstwa na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika

 

 

 

 1. Nazwa i adres jednostki

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

 

 1. Stanowisko

Specjalista

 

 1.  Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. stan zdrowia umożliwiający prace na ww. stanowisku,
 5. nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
 6. wykształcenie: minimum średnie, preferowane wykształcenie wyższe o kierunku ochrona środowiska, leśnictwo, przyrodnicze i jego kierunki pokrewne,
 7. dobra znajomość obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietu Office.

 

 

 1. Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość przepisów prawa z zakresu:
 • o pracownikach samorządowych,
 • ustawy o samorządzie gminnym,
 • ochrony środowiska,
 • o utrzymaniu czystości i porządku w gminie,
 • o gospodarce komunalnej,
 • o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
 • Prawa Wodnego,
 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. umiejętność skutecznego komunikowania się,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. dyspozycyjność, odpowiedzialność, terminowość,
 6. umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz,
 7. umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi: środowisko Windows, pakiet Office.

 

 1. Zakres obowiązków:
 1. Planowanie wykonania i wybór wykonawców badań laboratoryjnych wody, ścieków, osadów, gleby, gazów, składowisk.
 2. Organizowanie pracy serwisantów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
 3. Planowanie prac serwisowych, remontowych, modernizacyjnych infrastruktury wod.-kan.
 4. Wykonywanie/opracowywanie/przygotowanie niezbędnych sprawozdań i raportów.
 5. Zawieranie stosownych umów z klientami w zakresie usług wod.-kan., opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 6. wydawanie warunków przyłączy wod.-kan.
 7. Planowanie zasobów magazynowych części niezbędnych przy pracach polegających na usuwaniu awarii.
 8. Praca na dedykowanych modułach systemu informatycznego ZUK.
 9. Przygotowanie wniosków o dotacje w zakresie działań wod.-kan., w porozumieniu
  z innymi komórkami Zakładu.
 10. Przygotowywanie oświadczeń podmiotu obowiązanego do ponoszenia opłat za usługi wodne.
 11. Przedstawianie pomiarów ilości i jakości ścieków oraz wody.
 12. Sporządzanie sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych.
 13. Przygotowywanie pozostałych sprawozdań w zakresie ochrony środowiska.
 14. Uczestnictwo w pracach inwentaryzacyjno – rozliczeniowych.
 15. Przygotowywanie harmonogramów poboru prób do badań laboratoryjnych oraz weryfikacja wyników otrzymanych badań.
 16. Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w zakresie kontrolowania jakości wody na poszczególnych stacjach uzdatniania wody.
 17. Kontrolowanie ważności pozwoleń wodno-prawnych.
 18. Wystawianie faktur za dostarczoną wodę i odebrane ścieki.
 19. Rozliczanie zużycia wody przez jednostki organizacyjne oraz wystawianie not obciążających.
 20. Opracowywanie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy.
 21. Przedstawianie danych niezbędnych do opracowania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
 22. Organizowanie pracy wywozu odpadów z PSZOK.
 23. Przedstawianie sprawozdań podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
 24. Sprawozdawczość komunalna w systemie BDO, przygotowywanie KPO i KPOK.
 25. Kontrolowanie realizacji projektów utrzymania zieleni miejskiej.

 

 1.  Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą:
 1. umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności, 
 2. praca w pełnym wymiarze czasu pracy, z wykorzystaniem sprzętu komputerowego,
 3. praca wykonywana będzie w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu,
 4. praca ma charakter biurowy, wymaga częstego kontaktu z interesantami.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny,
 2. CV lub kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność
  z oryginałem),
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych,
 8. oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku,
 9. inne dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu nie przekroczył 6%.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu
w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21, pokój księgowość z dopiskiem:dotyczy naboru na zastępstwo na stanowisko Specjalisty w Dziale gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej
i ochrony środowiska”
w terminie do dnia 09.03.2021 r. w godzinach  pracy  Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu tj. od godz. 7:00 do godz. 15:00.

 

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, na stronie internetowej – https://bip-zukgoniadz.wrotapodlasia.pl/ w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21.

 

 1. Klauzula informacyjna – ochrona danych osobowych:
 1. Administratorem danych jest Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, tel. 85 738 08 46, email: zuk@goniadz.pl.
 2. Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail –  iod.um@goniadz.pl tel. 85 738 08 46.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
 4. Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Kamy (w związku z zapytaniem
  o udzielenie informacji o osobie kandydata), SP ZOZ w Mońkach (w związku
  z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich kandydata).
 5. Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4
  i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Głównego księgowego.
 10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

 

Dyrektor

Zakładu Usług Komunalnych

W Goniądzu

mgr Mariusz Zawadzki

 

Goniądz, 24.02.2021 r.

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny