Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przetarg paliwo 2016r

Goniądz, dnia  28.02.2017 r.

 

 

Znak sprawy: 29/MB/2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,LTL,, Spółka z o.o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43A

z ceną ofertową brutto 171.856,35 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł. 35/100 groszy).

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku badania i oceny ofert – oferta otrzymała 100 punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. łączną cenę ofertową brutto - 40%, stały rabat od ceny detalicznej paliwa - 60%  i w myśl art. 2 pkt 5 lit. a ust ustawy Pzp została uznana za najkorzystniejszą.

Cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział jeden Wykonawca, który nie został wykluczony, a jego oferta nie została odrzucona.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Stały rabat od ceny detalicznej paliwa (%)

Liczba punktów               w kryterium                 łączna cena ofertowa brutto – 40%

Liczba punktów               w kryterium stały rabat od ceny detalicznej paliwa – 60%

 Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,LTL,, Spółka z o.o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A

171.856,35

ON-0,9%

Pb95-0,7%

40%

60%

100,00

 

 

Dyrektor

Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

mgr Marcin Bielski


 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

 

„Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”

 

 

Znak sprawy: 06/MB/2017

 

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 • Załącznik nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu oddającego potencjał
 • Załącznik nr 8 – Potencjał techniczny

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

Marcin Bielski

 

dnia 09.02.2017r

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

              I.     Nazwa oraz adres Zamawiającego

     

 

Nabywca:

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

Nip: 546 137 74 26

 

Odbiorca:

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

19-110 Goniądz ul. Kościuszki 21

tel.: (85) 7380846

fax.: (85) 7380846

e- mail: zuk@goniadz.pl

godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku

adres strony internetowej: zukgoniadz.zakladkomunalny.com

           II.     Tryb udzielenia zamówienia

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,  zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

        III.     Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

09134100–8 olej napędowy, 09132100–4 benzyna bezołowiowa.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

        IV.     Termin wykonania zamówienia

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

           V.     Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz wykaże, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie               z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.).

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane uprawnienia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani wykazać, że warunek, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej SIWZ spełniają wspólnie (łącznie).
 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
 4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

 1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

 

        VI.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

I  ETAP (składanie ofert):

 

 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
 1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – według Załącznika nr 3 do SIWZ,
 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 4 do SIWZ,
 3. dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby i okres realizacji zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 

II  ETAP (po dokonaniu wstępnej oceny ofert):

 

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 1. Ważne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.)  – właściwie potwierdzona kopia koncesji, przy czym koncesja musi być ważna przynajmniej do 28.02.2018 r.
 2. Informacja Wykonawcy dot. potencjału technicznego, w której Wykonawca wykaże się posiadaniem co najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00. – według Załącznika nr 8 do SIWZ).
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

     VII.     Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1, składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 3 (każdy z Wykonawców oddzielnie).

Goniądz, dnia  28.02.2017 r.

 

 

Znak sprawy: 29/MB/2017

 

 

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu” wybrano jako najkorzystniejszą ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,LTL,, Spółka z o.o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43A

z ceną ofertową brutto 171.856,35 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć zł. 35/100 groszy).

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Oferta Wykonawcy jest zgodna ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

W wyniku badania i oceny ofert – oferta otrzymała 100 punktów w oparciu o podane kryteria oceny ofert, tj. łączną cenę ofertową brutto - 40%, stały rabat od ceny detalicznej paliwa - 60%  i w myśl art. 2 pkt 5 lit. a ust ustawy Pzp została uznana za najkorzystniejszą.

Cena oferty najkorzystniejszej mieści się w kwocie przeznaczonej przez Zamawiającego na realizację zamówienia.

 

Zestawienie złożonych ofert:

W przedmiotowym postępowaniu wziął udział jeden Wykonawca, który nie został wykluczony, a jego oferta nie została odrzucona.

Nr oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Cena ofertowa brutto (zł)

Stały rabat od ceny detalicznej paliwa (%)

Liczba punktów               w kryterium                 łączna cena ofertowa brutto – 40%

Liczba punktów               w kryterium stały rabat od ceny detalicznej paliwa – 60%

 Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe ,,LTL,, Spółka z o.o. 16-001 Kleosin, Ignatki 43 A

171.856,35

ON-0,9%

Pb95-0,7%

40%

60%

100,00

 

 

Dyrektor

Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

mgr Marcin Bielski


 

 

 

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

 

„Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu”

 

 

Znak sprawy: 06/MB/2017

 

 

 

 

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
 • Załącznik nr 3 – Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
 • Załącznik nr 4 – Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu
 • Załącznik nr 5 – Wzór umowy
 • Załącznik nr 6 – Informacja dot. grupy kapitałowej
 • Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu oddającego potencjał
 • Załącznik nr 8 – Potencjał techniczny

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzam:

 

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu

 

Marcin Bielski

 

dnia 09.02.2017r

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nieodpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.

 

 

 

              I.     Nazwa oraz adres Zamawiającego

     

 

Nabywca:

Gmina Goniądz

Plac 11 Listopada 38

19-110 Goniądz

Nip: 546 137 74 26

 

Odbiorca:

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

19-110 Goniądz ul. Kościuszki 21

tel.: (85) 7380846

fax.: (85) 7380846

e- mail: zuk@goniadz.pl

godziny pracy: 7.00-15.00 od poniedziałku do piątku

adres strony internetowej: zukgoniadz.zakladkomunalny.com

           II.     Tryb udzielenia zamówienia

 

 1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”.
 2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”,  zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp.
 3. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.
 4. Zamawiający nie przewiduje stosowania procedury „odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

 

        III.     Opis przedmiotu zamówienia

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw: benzyny bezołowiowej Pb 95 i oleju napędowego ON do pojazdów i maszyn Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu w systemie sprzedaży bezgotówkowej, w ilościach stosownie do potrzeb Zamawiającego.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ.
 4. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

09134100–8 olej napędowy, 09132100–4 benzyna bezołowiowa.

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

        IV.     Termin wykonania zamówienia

 

Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w terminie od dnia 01.03.2017 r. do dnia 28.02.2018 r. lub do wyczerpania kwoty zawartej w umowie, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

           V.     Warunki udziału w postępowaniu

 

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 1. nie podlegają wykluczeniu,
 2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
 1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz wykaże, że posiada aktualne uprawnienia (koncesję) do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie               z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.).

 1. sytuacji ekonomicznej i finansowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowych warunków w tym zakresie.

 1. zdolności technicznej lub zawodowej;

Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeśli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, oraz wykaże, że dysponuje co najmniej jedną stacją paliw położoną w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00.

 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. a niniejszej SIWZ zostanie spełniony wyłącznie jeżeli każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie będzie posiadał wymagane uprawnienia.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, są oni zobowiązani wykazać, że warunek, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej SIWZ spełniają wspólnie (łącznie).
 3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 2 lit. b niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,
 4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w rozdz. V ust. 4 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku, kiedy:
 1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
 2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22.

Va. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

 

Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:

 1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r. poz. 978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615).

 

        VI.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia

 

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu odbywa się dwuetapowo.

I  ETAP (składanie ofert):

 

 1. W celu wstępnego potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert:
 1. oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu – według Załącznika nr 3 do SIWZ,
 2. oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – według Załącznika nr 4 do SIWZ,
 3. dokumenty, w szczególności zobowiązania, innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby i okres realizacji zamówienia – zgodnie z Załącznikiem nr 7 do SIWZ (jeżeli dotyczy).
 1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach  w oświadczeniach, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ.
 3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP – zgodnie z Załącznikiem nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 4. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
 5. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 

II  ETAP (po dokonaniu wstępnej oceny ofert):

 

 1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
 1. Ważne uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami ciekłymi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012 roku, poz. 1059 ze zm.)  – właściwie potwierdzona kopia koncesji, przy czym koncesja musi być ważna przynajmniej do 28.02.2018 r.
 2. Informacja Wykonawcy dot. potencjału technicznego, w której Wykonawca wykaże się posiadaniem co najmniej jednej stacji paliw położonej w odległości nie większej niż 5 km od siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, zapewniającą możliwość tankowania paliwa (ON, Pb 95) z dystrybutora minimum w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00- 15:00. – według Załącznika nr 8 do SIWZ).
 3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

     VII.     Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy, o którym mowa w rozdz. VI ust. 1 pkt 1, składa oddzielnie każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o którym mowa w rozdz. VI ust. 4 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć dokumenty, o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 3 (każdy z Wykonawców oddzielnie).

 

  VIII.     Wykonawcy zagraniczni

 

 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązany, zgodnie z rozdz. V pkt 4 ppkt 4.1 SIWZ do złożenia wskazanych tam dokumentów, to zamiast dokumentów o których mowa w rozdz. VI ust. 7 pkt 3 SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
 2. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o których mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 4. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

 

        IX.     Podwykonawcy

 

Wykonawca może powierzyć wykonywanie części zamówienia podwykonawcy.

 1. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców.
 2. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w Rodz. V SIWZ, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postepowania o udzielenie zamówienia.

 

 

           X.     Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, jeżeli Zamawiający, w sytuacjach określonych w art. 10c-10e, przewiduje inny sposób porozumiewania się niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

 

 1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp), dla których dopuszczalna jest forma pisemna.
 2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.
 3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres:

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, 19-110 Goniądz ul. Kościuszki 21.

 1. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres e-mail: zuk@goniadz.pl, a faksem na nr (85) 738 08 46.
 2. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.
 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.
 4. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.
 5. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 7.
 6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
 7. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.
 8. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
 1. Pan Marcin Bielski tel.: (85) 738 08 46 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00.
 1. Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy Pzp nie pozwalają na jakikolwiek inny kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami - niż wskazany w niniejszym rozdziale SIWZ. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował na inne formy kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i osobisty w swojej siedzibie.

 

        XI.     Wymagania dotyczące wadium

 

 Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

 

     XII.     Termin związania ofertą

 

 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 85 ust. 5 ustawy Pzp).
 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 

  XIII.     Opis sposobu przygotowywania ofert

 

 1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
 1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego  Załącznik nr 1 do SIWZ,
 2. oświadczenia i dokumenty wymienione w rozdziale VI ust. 1 niniejszej SIWZ,
 3. pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta została podpisana przez pełnomocnika lub gdy oferta została złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zgodnie z art. 23 ustawy Pzp.
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim, trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
 2. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
 4. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
 5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
 6. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 7. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta, uniemożliwiając jej samoistną dekompletację).
 8. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
 9. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, oznakowanej w następujący sposób:

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

 

Oferta w postępowaniu na „Sukcesywną dostawę paliw płynnych do pojazdów i maszyn
Zakładu Usług Komunalnych w 
Goniądzu (Znak sprawy: 06/MB/2017)

 

Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 28.02.2017 r. o godz. 10.00.

i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

 1. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 w zw. z art. 96 ust. 3 ustawy Pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 2. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
 3. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
 4. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy Wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy Pzp, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie Zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
 5. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 7. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
 8. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp). Wszelkie niejasności i wątpliwości dotyczące treści zapisów w SIWZ należy zatem wyjaśnić z Zamawiającym przed terminem składania ofert w trybie przewidzianym w rozdziale VII niniejszej SIWZ. Przepisy ustawy Pzp nie przewidują negocjacji warunków udzielenia zamówienia, w tym zapisów projektu umowy, po terminie otwarcia ofert.

 

  XIV.     Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

 

 1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz, pokój Księgowość, do dnia 28.02.2017 r.  do godz. 9.45 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.  
 2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
 3. Oferta złożona po terminie wskazanym w ust. 1 zostanie zwrócona Wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy Pzp.
 4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Kościuszki 21 w Goniądzu – pok. Księgowosć, w dniu 28.02.2017 r. o godz. 10.00.
 5. Otwarcie ofert jest jawne.  
 6. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
 7. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp.
 8. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie: www.zukgoniadz.zakladkomunalny.com/przetargi informacje dotyczące:
 1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie,
 3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

     XV.     Opis sposobu obliczenia ceny

 

 1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.  
 2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.
 3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglenia – poniżej 5 należy końcówkę pominąć, powyżej i równe 5 należy zaokrąglić w górę).
 4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 

  XVI.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w  kryteriach, którym Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Kryterium

Waga [%]

Liczba punktów

Sposób oceny wg wzoru

Łączna cena ofertowa brutto „C”

40%

40

                             Cena najtańszej oferty

C = -----------------------------------------  x 40pkt

                            Cena badanej oferty

Stały rabat od ceny detalicznej paliwa „R”

60%

60

 

          wysokość stałego rabatu, udzielonego                                             

     od ceny detalicznej paliwa w badanej ofercie

R = --------------------------------------------------  x 60 pkt

             najwyższy, udzielony stały rabat

    od ceny detalicznej paliwa spośród ofert badanych

 

RAZEM

100%

100

 

 

 

 1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + R

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto”,

P – punkty uzyskane w kryterium „Stały rabat od ceny detalicznej paliwa”.

 1. Ocena punktowa w kryterium „Łączna cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie łącznej ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego w tabeli powyżej.
 2. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Pzp, oraz w SIWZ i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 4. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy Pzp).
 5. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 

XVII.     Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

 

 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.
 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.
 3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.
 4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.
 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

 

 

XVIII.     Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 

Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

  XIX.     Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę     w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

 

 1. Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.
 2. Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian umowy w następujących sytuacjach i w następujących zakresach:
 1. zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszących się do praw i obowiązków  stron umowy, wprowadzonych po zawarciu umowy, wywołujących  niezbędną potrzebę zmiany sposobu  realizacji umowy,
 2. zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany wysokości obowiązującej stawki podatku VAT     w sytuacji, gdy w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi zmiana stawki podatku VAT dla dostaw objętych przedmiotem umowy. W takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia, o kwotę równą różnicy w kwocie podatku, jednakże wyłącznie co do części wynagrodzenia za dostawy, których do dnia zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano,
 3. w trakcie realizacji zamówienia nastąpi zmiana ilości pojazdów (np. w przypadku zbycia pojazdów lub nabycia nowych pojazdów).
 1. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy, w szczególności zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, zmiany danych teleadresowych, zmiana numerów rejestracyjnych pojazdów oraz zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami.
 2. Zmiana postanowień umowy następuje w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

 

     XX.     Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia

 

 1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują następujące środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy Pzp.
 2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

 

 

 

 

 

 


Goniądz 14.11.2016r.

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu

ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

tel. 85 738 08 46, fax. 85 738 08 46

e-mail: zuk@goniadz.pl

Zapytanie ofertowe nr 2/2016

(dotyczy wykonania usługi dostawy 30 ton węgla kamiennego oraz zagwarantowanie niezmienności jego ceny)

I. ZAMAWIAJĄCY

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz

NIP: 719-10-02-426, Regon: 000952189

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca zapewnieniu dostawy 30 ton płukanego węgla kamiennego typu orzech, bądź kostka i zagwarantowanie niezmienności jego ceny dla tej ilości.
 1. typ węgla- orzech, bądź kostka;
 2. wartość opałowa minimum 24 tyś kJ/kg;
 3. zawartość popiołu do 8,5 %;
 4. zawartość siarki do 0.5%;

 

Spełnienie powyższych parametrów powinno być udokumentowane przez dostawcę

-Węgiel powinien być możliwy do odbioru z terenu miasta Goniądz (w treści oferty należy podać adres)

-Zapas węgla możliwy do pobrania jednego dnia powinien być nie mniejszy, niż 2 tony (Należy umożliwić dla Zakładu zaopatrywanie się w godzinach jego pracy w każdą ilości mniejszą niż 2 tony bez wcześniejszego ustalania terminu z Dostawcą)

-Dostawca po wcześniejszym poinformowaniu go (minimum na 3 dni przed) powinien udostępnić transport węgla we wskazane przez ZUK w Goniądzu miejsce wówczas, gdy jednorazowe zapotrzebowanie ZUK będzie większe niż 2 tony.

2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 21.11.2016 r.

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być/zawierać:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisana czytelnie przez wykonawcę,

V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: zuk@goniadz.pl, bądź dostarczona do siedziby Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu i opatrzona pieczęcią wpływową ZUK, do dnia 18.11.2016, do godziny 10: 00,

2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu  18.11.2016, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony 18.11.2016 telefonicznie do oferenta najkorzystniejszej oferty, oraz umieszczony w biurze ZUK na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej ZUK: http://zukgoniadz.zakladkomunalny.com/

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy ogłoszeń w siedzibie ZUK, oraz Urzędzie Miejskim
w Goniądzu.

VI. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

cena, termin wykonania,  zdolność wykonania zamówienia przez wykonawcę

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki i informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną ogłoszone 18.11.2016 telefonicznie do oferenta najkorzystniejszej oferty, oraz umieszczony w biurze ZUK na tablicy ogłoszeń.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marcin Bielski pod numerem telefonu +48 694 867 301 oraz adresem email: marcin.bielski@goniadz.pl

IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego:


Załącznik nr. 1 do zapytania ofertowego nr: 2/2016

…………………………………………………………….

Miejscowość i data

Pieczęć firmowa oferenta:

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Adres, lub siedziba oferenta

………………………………………………………..

Numer NIP oferenta

…………………………………………………………

Numer telefonu i adres e-mail oferenta

 

Treść oferty:

 

 

…………………………………………………………

Czytelny podpis oferenta

 


OGŁOSZENIE

O DRUGIM PRZETARGU NA SPRZEDAŻ ŚRODKA TRWAŁEGO

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu ogłasza drugi ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż środka trwałego należącego do Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu 

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż wagi samochodowej MARS-STS 083

Dane identyfikacyjne:

Wyposażenie /osprzęt/ - standard

Przeznaczenie- pomiar wagi

Nr fabryczny 4700907

Rok produkcji 2008

Cena wywoławcza do II przetargu została obniżona i wynosi: 20.430,00 zł.  netto słownie: dwadzieścia tysięcy czterysta trzydzieści zł. +23% podatku VAT.

Przetarg odbędzie się dnia 28.11.2016r. . godz. 11.00 w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz.

Wagę samochodową można oglądać do dnia poprzedzającego przetarg  codziennie  w godz. od 7.30 do 14.00  na terenie  Zakładu po uprzednim uzgodnieniu.

 

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić na konto  Banku Spółdzielczego w Mońkach Oddział w Goniądzu nr: 72 8085 0005 0130 0534 2000 0010  do dnia 25.11.2016r.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w terminie wyznaczonym w niniejszym ogłoszeniu.

 

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Uczestnikom przetargu, którzy przetarg przegrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu lub odwołaniu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym na wskazane konto bankowe.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia wagi. Termin otrzymania faktury do 7 dni od dnia przetargu.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy  nastąpi niezwłocznie po dokonaniu zapłaty w całości.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy:

 1. Żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą.
 2. Osoba, która wygrała przetarg uchyli się od wpłaty wylicytowanej ceny .

 

Każdy z uczestników przetargu zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia o przyjęciu warunków przetargu i zapoznaniu się z przedmiotem przetargu.

 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie od ceny wywoławczej.

 

Minimalne postąpienie nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej.

 

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu nie odpowiada za wady sprzętu  wystawionego do przetargu.

 

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż wagi  z podaniem  ceny wywoławczej: minimalnego postąpienia oraz wysokości wadium zamieszczone będzie w biurze Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu oraz w Urzędzie Miejskim w Goniądzu i umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  www.goniadz.pl

Zastrzega  się prawo odwołania lub  unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Bliższe informacje o sprzęcie można uzyskać w ZUK w Goniądzu tel. 85 7380846

ZAŁĄCZNIKI:

								

Ogłoszenie o przetargu

Utworzono dnia 10.02.2017, 09:51

Załącznik nr8

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:36

Załącznik nr7

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:36

Załącznik nr6

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:36

Załącznik nr5

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:36

Załącznik nr4

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:36

Załącznik nr3

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:35

Załącznik nr2

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:35

Załącznik nr 1

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:35

SWIZ

Utworzono dnia 09.02.2017, 10:35

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny