Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Warunki przyłączy

Podłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej krok po kroku:

1. Pobierz kopię mapy zasadniczej ze Starostwa w Mońkach z Wydziału Geodezji

2. Zaznacz (zaprojektuj) na pobranej mapie przebieg przyłącza(y) o budowę, których wnioskujesz

3. Pobierz wniosek o wydanie warunków przyłącza z naszej strony internetowej z zakładki [Dokumenty do pobrania]

4. Złóż wypełniony wniosek z załączoną mapą w siedzibie ZUK, bądź prześlij go nam w formie elektronicznej na zuk@goniadz.pl (potwierdź telefonicznie (85) 738 08 46 czy wniosek dotarł i czy został przyjęty)

5. Zakład wyda stosowne warunki dla twego przyłącza(y) (ważne będą 2 lata)

6. Przed rozpoczęciem prac przeczytaj jeszcze raz warunki, jakie otrzymałeś i sprawdź czy wszystkie spełniasz, aby uniknąć kłopotów przy odbiorze technicznym.

7. Pobierz formularz zgłoszenia rozpoczęcia prac dotyczących budowy przyłącza(y) i wypełniony złóż w siedzibie ZUK bądź wyślij e-mailem (potwierdzając telefonicznie jego złożenie drogą elektroniczną i otrzymanie go przez nas).

8. Wykonaj prace zgodnie z warunkami i zadeklarowanym terminem realizacji. UWAGA!! Wodomierz otrzymasz od ZUK w sposób ustalony indywidualnie.

9. Zgłoś do ZUK zakończenie inwestycji składając jednocześnie wniosek o dokonanie odbioru końcowego (wzór jest do pobrania na stronie internetowej Zakładu i w siedzibie ZUK).

10. Zakład przyśle upoważnionego pracownika w celu dokonania odbioru końcowego przyłącza(y) i w przypadku przyłącza wodociągowego zaplombuje wodomierz wydając jednocześnie protokół końcowego odbioru przyłącza.

11. Jeśli odbiór przebiegł pozytywnie należy wykonać i dostarczyć mapę poinwentaryzacyjną do ZUK a następnie złożyć wniosek o zawarcie stosownej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków.

12. Zakład przygotuje odpowiednią umowę, po której zawarciu rozpoczynamy rozliczanie wykorzystywanej wody i/lub odprowadzanych ścieków.

UWAGA!!! PAMIĘTAJ!!!

Inwestor zgodnie z §18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z późn. zmn) powinien do wniosku o dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego dostarczyć dokument oceny higienicznej na materiały i wyroby kontaktujące się z wodą niezbędne do budowy przedmiotowego przyłącza, wydany przez Powiatowego Inspektora Sanitarnego (dotyczy klientów otwierających działalność gospodarczą).

Jeśli sieć kanalizacyjna, lub wodociągowa nie przebiega przez grunt inwestora należy zgodnie z art. 27ustęp 2, punkt 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989r Prawo Geodezyjne i Kartograficzne (tj Dz.U.2010.193.1287 z p.zmian.) uzgodnić projekt budowy przyłącza(y) wodociągowego i/lub kanalizacyjnego w ZUD w Starostwie Powiatowym.

 

Poniżej szczegółowe informacje dotyczące warunków przyłączy wod-kan. Są one wyciągiem z treści załącznika nr 1 uchwały Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 18 czerwca 2014r. nr. uchwały XLIII/241/2014 w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Goniądz.

ROZDZIAŁ V

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

  1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na pisemny wniosek złożony przez osobę ubiegającą się o przyłączenie.
  2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien zawierać:

1) imię i nazwisko (nazwę) wnioskodawcy, względnie sposób reprezentacji wnioskodawcy wraz z dokumentem (lub jego kopią) potwierdzającym jej prawidłowość, a w razie działania wnioskodawcy przez przedstawiciela - podstawę umocowania, adres do korespondencji,

2) adres nieruchomości i numer działki , która ma być przyłączona,

3) oświadczenie o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane,

4) rodzaj przyłączenia (wodociągowe, kanalizacyjne),

5) planowaną wielkość poboru wody, jej przeznaczenie lub planowaną ilość odprowadzanych ścieków i określenie ich rodzaju, a w przypadku ścieków przemysłowych – wskazanie przewidywanych parametrów i jakości odprowadzanych ścieków oraz dane o przewidywanym sposobie ich podczyszczania.

  1. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości względem istniejących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
  2. Przedsiębiorstwo jest zobowiązane przygotować i bezpłatnie udostępnić odpowiedni wzór wniosku.
  3. Jeżeli są spełnione techniczne warunki przyłącza umożliwiające przyłączenie nieruchomości do sieci, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zgodnie z art. 36 KPA w terminie 30 dni od otrzymania wniosku wraz z kompletem załączników wydaje warunki przyłączenia do sieci. W sprawach skomplikowanych termin wydania warunków może ulec wydłużeniu do 60 dni.
  4. Wydane warunki przyłączenia nieruchomości są ważne 24 miesiące od dnia ich wydania, z zastrzeżeniem ust 8.
  5. Warunki techniczne przyłączenia do sieci powinny, w szczególności określać:

1)lokalizację nieruchomości osoby ubiegającej się o przyłączenie,

2)miejsce i sposób przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej,

3)maksymalne dobowe zapewnienie dostawy wody oraz dopuszczalną ilość odprowadzanych ścieków,

4)miejsce zainstalowania wodomierza głównego i (lub) miejsce zainstalowania urządzenia pomiarowego,

5)wymagania dotyczące jakości odprowadzanych ścieków,

6)termin ważności warunków przyłączenia.

  1. Przedłużenie okresu ważności wydanych warunków technicznych, następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającą się o przyłączenie. Do wniosku należy załączyć aktualną mapą sytuacyjno-wysokościową oraz oświadczenie wnioskodawcy w przedmiocie aktualności danych określonych w ust. 2 pkt 1-5. ust. 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH

 

Osoby ubiegające się o przyłączenie nieruchomości do sieci mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności tych usług

1)  w Urzędzie Miejskim w Goniądzu, który udostępnia nieodpłatnie wgląd:

a)  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Goniądz

b) w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz

c)  w regulaminie świadczenia usług,

d) w warunkach udzielania zezwolenia na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2)  w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym udostępniającym nieodpłatnie wgląd w:

a)  wieloletnich planach rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych

b) regulamin świadczenia usług.

AKTUALNOŚCI:

Dofinansowanie z NFOŚiGW na przyłącza kanalizacyjne

Utworzono dnia 09.07.2015

Szanowni Państwo. Zakład Usług Komunalnych informuje, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku przystępuje do ogłoszonego przez NFOŚiGW Programu Priorytetowego SYSTEM – Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni...

czytaj dalej na temat: Dofinansowanie z NFOŚiGW na przyłącza kanalizacyjne

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny