Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: GŁÓWNY KSIĘGOWY

Utworzono dnia 07.10.2019

DYREKTOR ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W GONIĄDZU OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO.

 

I. Nazwa i adres jednostki

Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, 19-110 Goniądz.

II. Stanowisko

Główny Księgowy w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu.

III. Wymagania niezbędne:

1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;

2.  ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;

3. nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;  

4. posiada obywatelstwo polskie;

5. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;

6. Spełnia jeden z poniższych warunków:

 1. ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości,
 1. ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości,
 2. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
 3. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

8. cieszy się nieposzlakowaną opinią;

 

IV. Wymagania dodatkowe:

1.  posiada znajomość przepisów z zakresu:

 • ustawa o samorządzie gminnym,
 • ustawa o finansach publicznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy,
 • ordynacja podatkowa
 • rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej,
 • prawa pracy,
 • podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • podatku dochodowego od osób prawnych,
 • ubezpieczeń społecznych,

2.  posiada umiejętność sporządzania sprawozdań i analiz;

3. posiada umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi: środowisko Windows, pakiet Office, Płatnik.

4. posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych, w tym doświadczenie na stanowisku głównego księgowego jednostki budżetowej lub zakładu budżetowego.

5. znajomość obsługi programów komputerowych do prowadzenia księgowości komputerowej (ZSI)

6. jest samodzielny i kreatywny, odporny na stres;

7. posiada umiejętność skutecznego komunikowania się;

 8. posiada wysoką kulturę osobistą;

 

V. Zakres obowiązków:

1. prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki;

2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez kierownika jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości;

3. organizowanie i nadzorowanie przebiegu prac związanych z inwentaryzacją mienia jednostki;

4. dokonywanie wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego jednostki;

5.sporządzanie sprawozdań zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości budżetowej i w zakresie operacji finansowych;

6. czuwanie nas prawidłowym i terminowym obiegiem dokumentów księgowych;

7. gromadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej;

8. opracowywanie projektu planu finansowego jednostki i jego zmian zgodnie z procedurą obowiązującą w jednostce;

9. dokonywanie analizy wykonania planu finansowego jednostki;

10. czuwanie nad prawidłowością umów zawieranych przez jednostkę pod względem finansowym;

11. zapewnienie prawidłowego i terminowego pobierania należności z tytułu dochodów budżetowych;

wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

12. prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń – sporządzanie list płac, rozliczenia             z ZUS, Urzędem Skarbowym;

13.  prowadzenie rozliczeń z kontrahentami z tytułu zawartych umów.

 

VI. Dodatkowe informacje o pracy i związane z pracą

 

1. stosunek pracy oparty będzie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin

2. pierwsza umowa o pracę  zostanie zawarta na czas określony (6 miesięcy) z możliwością zawarcia w przyszłości  umowy o pracę na czas nieokreślony

3. czas pracy zgodnie z w/w ustawą i obowiązującym w regulaminie pracy

4. zatrudniona osoba, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy o pracownikach samorządowych

podejmująca pracę na stanowisku po raz pierwszy, może być skierowana do odbycia służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem

 

VII. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny;

2. CV z dokładnym przebiegiem pracy zawodowej;

3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;

4. Kserokopie świadectw pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

5.Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

6.Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych  oraz korzystaniu z pełni praw publicznych

7.Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

7.Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych

8.Oświadczenie potwierdzające stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku

9.Inne dokumenty o posiadających kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu nie przekroczył 6%.

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem stosunku pracy winien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu przy ul. Kościuszki 21, pokój księgowość z dopiskiem : dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze Główny Księgowy w terminie do  dnia 21.10.2019r. w  godzinach  pracy  Zakładu Usług komunalnych w Goniądzu tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00.

Aplikacje, które wpłynął po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie o terminie postępowania sprawdzającego.

 

Informacja o wyniku poszczególnych etapów naboru będzie umieszczona na stronie internetowej – http: //bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl / w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Goniądzu na stronie internetowej Zakładu Usług Komunalnych oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych przy ul. Kościuszki 21.

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna:

1) Administratorem danych jest Zakładu Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, tel. 85 738 08 46, email: zuk@goniadz.pl

2) Kontakt do inspektora ochrony danych e-mail –  iod.um@goniadz.pl tel. 85 738 08 46

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Odbiorcami danych osobowych są: Krajowy Rejestr Kamy (w związku z zapytaniem o udzielenie informacji o osobie kandydata), SP ZOZ w Mońkach (w związku z przeprowadzeniem badań wstępnych lekarskich kandydata)

5) Dane udostępnione przez kandydata, poza odbiorcami wskazanymi w pkt 4 i instytucjami upoważnionymi z mocy prawa, nie będą podlegały udostępnieniu innym podmiotom

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od dnia zakończenia postępowania rekrutacyjnego. Po tym okresie dane zostaną usunięte. Przed upływem powyższego terminu dane zostaną usunięte w przypadku, gdy ich dalsze przechowywanie stanie się zbędne dla procesu rekrutacyjnego

 7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

8) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO

9) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko głównego księgowego Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 64

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 380

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 15849