Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu

Utworzono dnia 20.07.2018

 

  Goniądz, dnia 20 lipca 2018r.

 

Znak sprawy: 26/MB/2018

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Gmina Goniądz, Plac 11 Listopada 38, 19-110 Goniądz NIP 5461377426, Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu ul. Kościuszki 21 reprezentowany przez Dyrektora           Pana mgr Marcina Bielskiego

zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi na dowóz uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu na terenie Gminy Goniądz w roku szkolnym 2018/2019, o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo  zamówień  publicznych (Dz.U. z 2017r. poz.1579 z późn. zm.), wyłączonej ze stosowania przepisów w/w ustawy.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia.

 

 1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu, który znajduje się przy ulicy Konstytucji 3-go Maja 18 (szkoła podstawowa, gimnazjum) i przy ulicy Różanej 2 (przedszkole) w roku szkolnym 2018/2019 z terenu gminy Goniądz, tj. na trasach :                                                          

 

TRASA  I : Goniądz – Krzecze - Smogorówka Goniądzka - Smogorówka Dolistowska -Wroceń - Dawidowizna - Goniądz – dzienna trasa przejazdu wynosi 60 km.

 

TRASA II : Goniądz – Szafranki – Łazy - Wojtówstwo – Mierkienniki – Doły – Goniądz – dzienna trasa przejazdu wynosi 48 km.

 

 1. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia :

Wykonawca będzie realizował zamówienie w dniach zajęć szkolnych, a także w dniach innych niż dni nauki szkolnej (rekolekcje, odpracowania dni nauki w innych terminach, święta szkolne itp.) , z wyłączeniem dni wolnych, ferii. Wykonawca dowiezie i odwiezie uczniów na  wymienionych  trasach z miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

 

 1. Średnia ilość dni realizacji zamówienia w roku szkolnym wynosi 183 dni.

Dowóz musi być realizowany pojazdami spełniającymi wymagania techniczne określone przepisami prawa dostosowanymi do przewozu dzieci oraz z zapewnieniem opiekunów dowozu – niezależnie od kierowców pojazdów.

 1. Inne istotne warunki przedmiotu zamówienia:
 1. Szczegółowe godziny odjazdów i powrotów zostaną ustalone z dyrektorem Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu
 2. 2) Zastrzega się prawo do zmiany liczby dowożonych uczniów do szkół oraz tras dowozu.
 3. Zastrzega się możliwość przeniesienia realizacji przewozów na inne dni wolne od nauki (np. sobota) w przypadku przeniesienia na te dni zajęć dydaktyczno-wychowawczych. 
 4. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, czy też wariantowych.

 

 1. Termin i warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Od dnia 1 września 2018r. do zakończenia zajęć szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 (w miesiącu czerwcu 2019r.).

 

 1. Kryteria oceny ofert oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
 1. Kryterium oceny ofert będzie:
 • cena = 90%
 • czas w jakim wykonawca w razie awarii pojazdu dowożącego uczniów zobowiązuje się zapewnić drugi środek transportu (czas nie dłuższy niż 45 minut od wystąpienia awarii) = 9%
 • zatrudnianie pracowników z Gminy Goniądz = 1%
 1. Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianie w trakcie realizacji zamówienia.
 1. Wymagania odnośnie oferty:
 1. Oferta musi być napisana w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy
 2. Oferta powinna być złożona na formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania, zawierającym stawkę za 1km /zł  (brutto, netto oraz podatek  VAT) oraz załączniki:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków – zał. nr 1 do formularza ofertowego;

b) wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia – zał. nr 2 do formularza ofertowego.

 1. Miejsce oraz termin składania ofert.

 

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Zakładzie Usług Komunalnych w Goniądzu przy ulicy Kościuszki 21, pokój księgowość z dopiskiem „Dowożenie i odwożenie uczniów do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Goniądzu w roku szkolnym 2018/2019.”
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 31.07.2018r. o godz. 10.00
 3. Oferty, które wpłyną po w/wskazanym terminie nie będą rozpatrywane i nie będą zwracane.
 4. Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami: 

            Marcin Bielski, tel. 694 867 301, e-mail zuk@goniadz.pl

 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.07.2018r. o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego – Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu, ul. Kościuszki 21, w pokoju księgowość.
 1. Opis sposobu dokonywania oceny i wyboru ofert.
 1. W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących oferty, a w przypadku jej niekompletności w zakresie wymaganych dokumentów podmiotowych wezwie do ich uzupełnienia.
 2. Zamawiający poprawi w treści oferty:
 1. oczywiste omyłki rachunkowe i pisarskie,
 2. inne omyłki polegające na niezgodności oferty z treścią zapytania ofertowego, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, o których zamawiający powiadomi wykonawcę, a wykonawca wyrazi na nie zgodę.
 1. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta spełnia wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.
 2. Zamawiający powiadomi wykonawców o wyniku postępowania drogą elektroniczną i zamieści na stronie internetowej zamawiającego.
 1. Inne postanowienia.
 1. Wykonawca, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę, będzie zobowiązany do podpisania umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
 2. W uzasadnionych przypadkach zamawiający dopuszcza unieważnienie niniejszego postępowania.
 1. Uwagi

Przed podpisaniem umowy należy dostarczyć dodatkowo następujące dokumenty:

a) licencję na wykonanie transportu drogowego,

b) wykaz kierowców i dokumenty poświadczające uprawnienia zawodowe kierowców oraz wykaz opiekunów, którzy będą świadczyć usługi w imieniu przewoźnika,

c) ubezpieczenia OC,

d) dowody rejestracyjne pojazdów, którymi wykonywane będą przewozy.

Wszystkie ww. dokumenty winny być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę (-y) uprawnioną(-e) do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy.

 

 

 

 1.  

podpis zamawiającego

 

Załączniki:                                                                                                                                                               

1. formularz ofertowy,                                                                        

2. oświadczenie o spełnieniu warunków,                                                 

3. wykaz środków transportu przewidzianych do realizacji zamówienia,

4. wzór umowy.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik 1

Utworzono dnia 20.07.2018, 14:46

Załącznik 2

Utworzono dnia 20.07.2018, 14:46

Załącznik 3

Utworzono dnia 20.07.2018, 14:46

Załącznik 4

Utworzono dnia 20.07.2018, 14:46

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Maj 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 65

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 381

W poprzednim miesiącu: 0

Wszystkich: 15850